Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese cbdgrower.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele e-shopu : Martin Levický, K Sázavě 52, 257 22 Nespeky, IČ: 02621223 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese cbdgrower.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese cbdgrower.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání koupi zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V takovém případě je kupující povinen kontaktovat prodávajícího a sjednat s ním zvláštní smlouvu týkající se zboží.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  6. Zboží mohou prostřednictvím obchodu nakupovat toliko osoby starší 18 let. Splnění podmínky věku je kupující povinen na výzvu prodávajícího vhodným způsobem prokázat.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Kupující postupuje při koupi zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Pokud to aktuální verze webového rozhraní obchodu umožňuje, může kupující ve webovém rozhraní obchodu zřídit svůj uživatelský účet.

  2. Při koupi zboží a případné registraci ve webovém rozhraní obchodu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v procesu koupě zboží dle těchto obchodních podmínek v případném uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné. Vyplní-li kupující údaje o právnické osobě (firma, IČO a DIČ), považuje prodávající jednání kupujícího jako jednání činěné jménem této právnické osoby a tuto právnickou osobu bude považovat za kupujícího. Ust. čl. 1. odst. 1.2. tím není dotčeno.

  3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, je-li takovýto účet zřízen, a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání zřízeného uživatelského účtu třetím osobám.

  4. Má-li kupující zřízen uživatelský účet, může jej prodávající zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech poplatků souvisejících. Nabídka zboží, jakožto i ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěného ve webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru, nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží a doručováno v rámci území České republiky. Požaduje-li kupující dodání zboží do zahraničí je zajištění dopravy zboží povinností kupujícího – v takovýchto případech budou podmínky dodání zboží sjednány individuálně

  3. O předložení návrhu prodávajícího na uzavření kupní smlouvy požádá kupující tak, že vyplní a odešle prodávajícímu formulář ve webovém rozhraní obchodu. Formulář obsahuje zejména informace o:

   1. požadovaném zboží (zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení požadovaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „indikativní poptávka“).

  4. Před zasláním vyplněného formuláře prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do indikativní poptávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Vyplněný formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat indikativní poptávku“. Údaje uvedené v indikativní poptávce jsou prodávajícím považovány za správné.

  5. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení indikativní poptávky tuto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v indikativní poptávce či uživatelském účtu kupujícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a společně s tímto potvrzením prodávající zašle kupujícímu zálohou fakturu na částku odpovídající 50 % kupujícím požadovaného zboží. Potvrzení indikativní poptávky se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. V odůvodněných případech se mohou smluvní podmínky v tomto potvrzení, resp. návrhu na uzavření smlouvy lišit od obsahu webového rozhraní obchodu. V případě rozdílů mezi obsahem webového rozhraní obchodu a potvrzení indikativní poptávky, resp. návrhu na uzavření smlouvy, má přednost potvrzení indikativní poptávky, resp. návrh na uzavření smlouvy vyhotovený prodávajícím.

  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká úhradou zálohové faktury (konkludentní akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu dle předchozího odstavce.

  7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen předložit kupujícím návrh na uzavření smlouvy ve formě potvrzení doručení indikativní poptávky a zaslání zálohové faktury, a to zejména osobám, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo v případech dočasné nedostupnosti zboží z provozních důvodů na straně prodávajícího. V případě odmítnutí indikativní poptávky prodávající vynaloží nezbytné úsilí, aby prostřednictvím elektronické adresy kupujícího tuto indikativní poptávku odmítl, a to zpravidla do 48 hodin.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které k okamžiku potvrzení indikativní poptávky umožňuje webové rozhraní obchodu. Záloha uhrazená kupujícím dle čl. 3. odst. 3.6 těchto obchodních podmínek se v plné výši započítá na úhradu ceny zboží a souvisejících nákladů dle věty předchozí.

  2. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží vč. případné licenční odměny.

  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná před převzetím zboží. Tím není dotčeno ujednání čl. 3 odst. 3.6 těchto obchodních podmínek.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Případné slevy z ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny v plné výši a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  7. V případech stanovených zákonem je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, a v dalších případech stanovených v příslušných ust. občanského zákoníku.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění kupujícím nebo jím určenou osobou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího fruitof@seznam.cz. Kupující může k odstoupení použít vzorový formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek.

  3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady za na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující. Maximální náklady na vrácení takovéhoto zboží jsou odhadovány na 5.000 Kč.

  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy (v případě smlouvy o koupi zboží pak od obdržení vráceného zboží prodávajícím, nebo prokázání, že zboží kupující odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve), a to bezhotovostně na účet určený kupujícím (neurčí-li kupující jiný způsob vrácení za předpokladu, že takovýmto vrácením nevzniknou prodávajícímu jakékoli další náklady), včetně nákladů na případné vrácení plnění prodávajícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

  5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny nebo její části.

  6. Do doby převzetí zboží je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v indikativní poptávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náklady za uskladnění zboží, nebo je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v indikativní poptávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou sjednané, a není-li jich, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

  3. Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 7.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li v souladu se zákonem určena jiná doba, po kterou lze zboží použít.

  5. Za vady způsobující rozpor s uzavřenou smlouvou není považováno, pokud zboží nemá jakékoli vlastnosti, standard nebo úroveň kvality nad rámec výslovně uvedený.

  6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

  8. Prodávající odpovídá za soulad prodávaného zboží s právními předpisy České republiky. Prodávaní zboží není v České republice považována za návykovou látku ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“), s ohledem na ust. § 5 odst. 5 citovaného zákona. Prodávající neodpovídá za to, jakým způsobem naloží se zbožím kupující. Prodávající neodpovídá za soulad prodávaného zboží s právními předpisy zemí mimo Českou republiku.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje další služby po prodeji zboží vyjma služeb explicitně prodávajícím uváděných na jeho webových stránkách u jednotlivého zboží.

  5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  6. Kupující bere na vědomí, že rostlinný materiál určený k dalšímu pěstování nabízený prostřednictvím webového rozhraní obchodu má garantované vlastnosti pouze při prodávajícím předepsaném způsobu pěstování, nebo obvyklém způsobu pěstování, není-li konkrétní způsob pěstování prodávajícím výslovně předepsán. To se týká zejm. dodržení předepsaného okamžiku sklizně. Prodávající neodpovídá za vlastnosti zboží v případě, kdy se kupující od obvyklého způsobu pěstování a/nebo pokynů prodávajícího odchýlí, zejm. při použití jakýchkoli nestandardních hnojiv, stimulátorů růstu, pěstování prostřednictvím hydroponie atd. Kupující bere na vědomí, že v případě nevhodného způsobu pěstování může dojít k zániku výjimky dle § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách odkazované v čl. 7 odst. 7. těchto obchodních podmínek. V takovém případě nelze s rostlinným materiálem nakládat bez povolení k zacházení nebo jiného obdobného oprávnění.

  7. Prodávající upozorňuje kupujícího, že další zpracování a použití zboží nabízeného prostřednictvím webového rozhraní obchodu může být omezeno obecně závaznými právními předpisy.

  8. Prodávající upozorňuje kupujícího s ohledem na charakter zboží nabízeného ve webovém rozhraní obchodu, že po konzumaci konopí a konopných produktů v jakékoli formě se nedoporučuje řízení vozidel ani vykonávání jakýchkoli jiných činností při nichž by mohlo dojít k ohrožení zdraví osob nebo poškození majetku.

  9. Prodávající upozorňuje kupujícího, že žádným způsobem neručí, že nabízené zboží je v souladu se zákony jiných zemí než České republiky. Při doručení zboží mimo Českou republiku za toto nese plnou zodpovědnost kupující.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů je upravena samostatným dokumentem.

 2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 3. DORUČOVÁNÍ

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v indikativní poptávce.

 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. S jakoukoli stížností se může kupující obrátit na prodávajícího. Neuspěje-li se svou stížností u prodávajícího, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, kupující se může obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci.

  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná s výjimkou plnění povinností prodávajícího stanovených platnou právní úpravou.

  5. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné smlouvy. Nestanoví-li uzavřené smlouvy nebo tyto obchodní podmínky v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

  6. Vyhotovení smlouvy bude uloženo u prodávajícího, který k ní umožní kupujícímu přístup na jeho žádost.

  7. Ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující práva spotřebitelů, zejm. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčena.

  8. Kontaktní údaje prodávajícího:

   adresa pro doručování: Martin Levický, K Sázavě 52, 257 22 Nespeky

   adresa elektronické pošty: fruitof@seznam.cz 

  9. Orgánem pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů pro prodávajícím nabízené, prodávané, poskytované a zprostředkovávané výrobky je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je: www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

   V Praze dne 1.3.2021

    

   Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle příslušného právního předpisu:

   Oznámení o odstoupení od smlouvy

   Adresát: Martin Levický, K Sázavě 52, 257 22 Nespeky

   adresa elektronické pošty: fruitof@seznam.cz

   - Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

   - Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

   - Jméno a příjmení kupujícího

   - Adresa kupujícího

   - Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

   - Datum